Algemene Voorwaarden van Nederlands Incasso & Advies Bureau h.o.d.n. Rexxoo en geregistreerd onder nummer 22.70.56.77 bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1. Omschrijving van de door opdrachtgever gekozen volmacht

1.1 Opdrachtgever bevestigt dat hij door ondertekening van de volmacht volledige informatie heeft verkregen over de werkwijze en voorwaarden van Rexxoo.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de contractspartij van Rexxoo, die kan worden aangemerkt als beoefenaar of exploitant van het bedrijf dat met Rexxoo een volmacht is overeengekomen en waarvan het adres op deze volmacht vermeld staat.

Debiteur: de schuldenaar van opdrachtgever.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Volmacht: mandaat van opdrachtgever aan Rexxoo.

1.3 De algemene voorwaarden maken deel uit van de volmacht en kunnen niet los gezien worden van de volmacht(en).

1.4 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rexxoo en een opdrachtgever waarop Rexxoo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.4.1 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Rexxoo, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.4.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Rexxoo en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2. duur en betaling

2.1 De volmacht gaat in na ondertekening door de opdrachtgever en acceptatie door Rexxoo. Eén volmacht per incasso opdracht per debiteur. De looptijd van een volmacht is onbepaald.

2.2 Tussentijdse beëindiging van de volmacht dient schriftelijk te gebeuren aan Rexxoo.

Na afloop van de incasso opdracht eindigt de volmacht van rechtswege.

Artikel 3. Incasso volmacht

3.1 Het verlenen van bijstand bij de buitengerechtelijke en gerechtelijke invordering van een geldvordering uit overeen­komst op een debiteur, als aan het uitblijven van betaling geen juridisch verweer ten grondslag ligt.

3.2 De incasso volmacht nationaal strekt zich tot incassobijstand op invordering bij een debiteur die gevestigd en ingeschreven staat in het land waar de opdrachtgever gevestigd en ingeschreven staat.

3.3 De incasso volmacht internationaal strekt zich tot incassobijstand op invorderingen bij een debiteur die gevestigd en ingeschreven staat in een land niet zijnde het land waar de opdrachtgever gevestigd en ingeschreven staat.

3.4 De buitengerechtelijke incasso strekt zich uitsluitend tot het schriftelijk en telefonisch aanmanen tot betaling van de debiteur.

3.5 De gerechtelijke incasso strekt zich zo nodig tot het verrichten van een onderzoek naar de verhaal­baarheid van de geldvordering na de buitengerechtelijke incasso;

  1. alle maatregelen, waaronder het voeren van verweer in- en buiten rechte, en activiteiten na de buitengerechtelijke incasso ter incasso van een geldvorde­ring;
  2. alle maatregelen gericht op de tenuitvoerlegging van een verkregen vonnis.

Artikel 4. incassoprocedure

4.1 Alle incassowerkzaamheden worden uitsluitend verricht overeenkomstig deze algemene voorwaarden. Rexxoo is eerst gebonden hetzij na schriftelijke opdrachtbevestiging hetzij na aanvang van de werkzaamheden en ook niet verder dan daarin alsmede in deze algemene voorwaarden staat vermeld.

4.2 Rexxoo stelt zich ten doel in opdracht en voor rekening van opdrachtgever vorderingen te incasseren. Rexxoo richt zich daarbij met name op de volgende bedragen:

  1. (restant-)hoofdsom;
  2. vertragingsrente c.q. de contractueel overeengekomen rente;
  3. verschotten, incasso- en administratiekosten c.q. als nader contractueel geregeld door opdrachtgever met debiteur.

4.3 Opdrachtgever draagt ter incasso over die vorderingen, welke ter bepaling waarvan debiteur reeds een betalingsherinnering of sommatie heeft ontvangen, dan wel waarbij de debiteur reeds zonder sommatie in gebreke is. De ter incasso overhandigde vorderingen dienen alvorens incassowerkzaamheden worden aangevangen, opeisbaar te zijn.

4.4 In een opdracht is begrepen een volledige volmacht van opdrachtgever aan Rexxoo, om die (rechts-)handelingen te verrichten welke Rexxoo dienstig dan wel noodzakelijk acht ter realisering van het omschreven doel. Ondanks de volmacht zal Rexxoo uitsluitend na overleg met opdrachtgever schikkingen treffen, rechtsmaatregelen nemen of gerechtelijke procedures aanhangig maken, ongeacht of de procedures worden behandeld door medewerkers in dienst van Rexxoo of door Rexxoo aan te wijzen derden.

Artikel 5. verplichtingen van opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever draagt zorg dat op alle overeenkomsten ter zake waarvan de opdrachtgever incassobijstand verzoekt algemene of leveringsvoorwaarden van toepassing zijn.

5.2 Opdrachtgever zelf de schuldenaar ten minste tweemaal schrif­telijk tot betaling heeft aangemaand alvorens hij een verzoek tot incassobijstand doet.

5.3 Opdrachtgever zal bij aanvang van de opdracht aan Rexxoo ter hand stellen alle ter incasso noodzakelijk te achten bescheiden en informatie, hieronder begrepen leverings- en betalingsvoorwaarden, facturen, opdrachtbevestigingen, order-, werkbonnen en urenstaten, herinneringsbrieven, vrachtbrieven, overige relevante correspondentie, betalingsbewijzen en andere (bewijs-)stukken, terwijl opdrachtgever gehouden is Rexxoo in de gelegenheid te stellen alle bewijsmiddelen, waaronder begrepen het horen van getuigen, aan te wenden.

5.4 Indien opdrachtgever voorziet, dat een bepaald bewijsmiddel dreigt verloren te gaan, bijvoorbeeld in geval van ziekte van een getuige, zal opdrachtgever Rexxoo hiervan terstond in kennis stellen.

5.5 Indien en voor zover opdrachtgever na tijdstip van het verstrekken van de opdracht alsnog stukken zijdens debiteur in kwestie ontvangt, zal opdrachtgever deze onverwijld aan Rexxoo ter hand stellen.

5.6 Opdrachtgever zal na verstrekken van de opdracht aan Rexxoo ter zake de overgedragen vordering geen activiteiten ter incasso meer ontplooien, waaronder begrepen het zich onthouden van het cederen van de vordering of het verstrekken van enige opdracht tot incasso aan derden. Noch zal opdrachtgever afspraken maken, onderhandelingen voeren met de debiteur betrekking hebbende op de opdracht die aan Rexxoo is verstrekt.

5.7 Rexxoo kan op grond van dit artikel de incassoactiviteiten eenzijdig beëindigen met verrekening van provisie en kosten overeenkomstig het bepaalde in Artikel 9 over het totaalbedrag van de vordering.

Artikel 6. verplichtingen Rexxoo

6.1 Na schriftelijke aanvaarding van de incasso opdracht en uitsluitend tot zover de aanvaarding strekt, is Rexxoo gehouden de incassowerkzaamheden ter hand te nemen, behoudens het recht tot opschorting of weigering zijdens Rexxoo wegens het niet voldoen aan het gestelde in de voorwaarden of wegens strijd met de wet, openbare orde, goede zeden of anderszins. Rexxoo stelt opdrachtgever van een opschorting of weigering onverwijld op de hoogte.

6.2 Opdrachtgever heeft aanspraak op de door Rexxoo ter zake de overgedragen vordering ontvangen aflossingen van de debiteur.

6.3 Rexxoo hanteert aan opdrachtgever een uitbetalingstermijn op haar facturen van dertig (30) dagen op geïncasseerde gelden van debiteur aan Rexxoo.

6.4 Rexxoo is te allen tijde verplicht, aan opdrachtgever verantwoording af te leggen en inzage te verstrekken in het dossier. Rexxoo is niet verplicht het dossier aan opdrachtgever over te dragen

6.5 Rexxoo hanteert een bewaarplicht van zeven (7) jaren. Daarna wordt het dossier vernietigd.

Artikel 7. einde invorderingsopdracht

7.1 Indien na uitvoering van alle door Rexxoo noodzakelijk geachte handelingen zou blijken, dat incassering van de vordering redelijkerwijs niet te verwachten valt, dan wordt de invorderingsprocedure gestaakt. Toestemming zijdens opdrachtgever tot staking van de invorderingsactiviteiten is niet vereist. In dat geval zal verrekening van de kosten overeenkomstig de volmacht met opdrachtgever plaatsvinden.

7.2 Een invorderingsprocedure kan door Rexxoo onder meer als beëindigd worden beschouwd, indien debiteur bij Rexxoo ook na onderzoek geen bekende woon- of verblijfplaats heeft, debiteur naar het buitenland is vertrokken, debiteur in staat van surséance van betaling of faillissement is verklaard dan wel toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling heeft aangevraagd of een buitengerechtelijke incasso niet (geheel) mogelijk is en gerechtelijke stappen ter incasso door Rexxoo – desgewenst schriftelijk toegelicht – worden ontraden. Overeenkomstig de volmacht voorwaarden zal afwikkeling door Rexxoo plaatsvinden.

7.3 Indien de invorderingsactiviteiten met betrekking tot een vordering op verzoek of door toerekenbaar toedoen van opdrachtgever onder verwijzing van Artikel 5.6 beëindigd worden, heeft Rexxoo recht op provisie en kosten overeenkomstig de voorwaarden in de volmacht als zijnde een volledig ingevorderde opdracht met verwijzing naar Artikel 4.2. Het door Rexxoo behaalde resultaat is daarop niet van invloed.

Artikel 8. afrekening – facturering – betaling

8.1 Betalingen door debiteuren verricht aan Rexxoo dan wel aan opdrachtgever strekken allereerst in mindering op incasso- en proceskosten, vervolgens op de rente en daarna op de hoofdsom.

8.2 Bij voortijdige beëindiging van de incasso invordering door de opdrachtgever, waarbij de incassokosten en/of rente door de debiteur niet zijn betaald, worden de invorderingskosten onder verwijzing van Artikel 7.3 in mindering gebracht op de door debiteur betaalde gelden aan Rexxoo en/of opdrachtgever.

8.3 Betalingen door debiteur aan opdrachtgever na overdracht van de vordering worden onverwijld aan Rexxoo schriftelijk ter kennis gegeven. Deze betalingen worden ook beschouwd als geïncasseerde gelden.

8.4 Indien na opdracht op de vordering tegenvorderingen van de debiteur of derden, die het gevolg zijn van een handeling c.q. nalaten van opdrachtgever, in mindering strekken, dan wel gebracht worden, dan worden deze bij de toepassing van de voorwaarden van de volmacht buiten beschouwing gelaten.

8.5 Door Rexxoo betaalde verschotten van welke aard ook, zijn te allen tijde voor rekening van opdrachtgever en dienen direct aan Rexxoo te worden voldaan, ook indien een eventuele gerechtelijke procedure een voor opdrachtgever afwijzende gerechtelijke uitspraak oplevert.

8.6 In geval Rexxoo het inzake de opdracht nodig acht kan aan opdrachtgever een voorschot gevraagd worden. Dit voorschot dient door opdrachtgever betaald te zijn aan Rexxoo alvorens de opdracht wordt voortgezet.

8.7 Facturen van Rexxoo aan opdrachtgever dienen door laatst-genoemde binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn, althans bij gebreke daarvan, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum voldaan te zijn. Na afloop van deze fatale termijn is opdrachtgever terstond in gebreke zonder daartoe een nadere sommatie is vereist en alsdan over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. De door Rexxoo te maken kosten in en buiten rechte, verbonden aan de invordering dezes, komen voor rekening van opdrachtgever.

8.8 Rexxoo heeft de bevoegdheid haar verplichting tot afgifte van alle stukken als onder haar berustend uit hoofde van een rechtsverhouding dan wel regelmatig contact tussen partijen op te schorten totdat opdrachtgever aan al haar/zijn verplichtingen jegens Rexxoo, in het bijzonder ter zake van betaling van openstaande facturen, heeft voldaan.

8.9 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Rexxoo op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Kosten

9.1 Dossierkosten worden vermeld op de volmacht en opeisbaar vanaf het moment van opdracht.

9.2 De provisie is vastgelegd in de volmacht en wordt berekend (met inachtneming van het bepaalde in Artikel 4, 7 en 8) over de som van hoofdsommen, incassokosten en renten.

9.3 Indien na invordering van de som van hoofdsommen de invordering van de incassokosten en/of renten door de opdrachtgever wordt beëindigd, wordt de opdrachtgever overeenkomstig Artikel 9.2 aangerekend.

9.4 Bij opdrachten waarbij juridische bijstand wordt verleend door Rexxoo, wordt gewerkt tegen een vooraf met opdrachtgever afgesproken en door opdrachtgever akkoord verklaard vast uurtarief. Voorts worden in rekening gebracht:

  1. verschotten, door Rexxoo ten behoeve van de invorderingsactiviteiten aan derden, waaronder deurwaarders, advocaten, onderzoeksbureaus, registratie-instanties enz., voldaan;

9.5 Over alle aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen wordt het geldende btw-tarief berekend.

Artikel 10. uitsluitingen

10.1 Rexxoo is gerechtigd opdrachten zonder enige verplichting tot uitleg te weigeren. De opdrachtgever is in dergelijke gevallen waarbij de directie de opdracht afwijst geen betaling aan Rexxoo verschuldigd.

Artikel 11. aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van Rexxoo jegens opdrachtgever en derden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van (incasso-)opdrachten en verlenen van juridische bijstand is uitgesloten. Voor zover Rexxoo enige aansprakelijkheid schriftelijk erkent, wordt deze beperkt tot het bedrag van de ter incasso gebrachte vordering met een maximum van € 1.000,00 (duizend euro). Voldoening aan deze erkenning geldt als enige en volledige schadevergoeding.

11.2 Bij het inschakelen van derden door Rexxoo, zal Rexxoo steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Rexxoo is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

11.3 De uitgesloten aansprakelijkheid geldt tevens voor fouten van niet deugdelijk functioneren van door Rexxoo bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

11.4 Opdrachtgever vrijwaart Rexxoo voor en zal haar schadeloos stellen ter zake van alle vorderingen, juridische geschillen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens opdrachtgever in bewerking nemen en incasseren van door de opdrachtgever aangeboden vorderingen en/of juridische opdracht.

Artikel 12. toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op voormelde voorwaarden is in geval van opdrachten tussen opdrachtgever en Rexxoo het Nederlandse recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die tussen opdrachtgever en Rexxoo ontstaan en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden, tenzij dwingend recht daaraan in de weg zou staan, beslecht door de rechter die bevoegd is in het Arrondissement Limburg, Rechtbank Roermond, onverminderd het recht van Rexxoo om de opdrachtgever in rechte te betrekken voor de anderszins bevoegde rechter.